B?ng T??ng, Qu?ng Tay Sheng Kee C?ng ty TNHH TM

Sheng Kee Sheng Kee Sheng Kee Sheng Kee
Vi?t Nam qu?c t? Logistics
D?ch v? :Vi?t Nam cho khách hàng ?? cung c?p h?u c?n chuyên nghi?p và d?ch v? chuy?n phát nhanh, cung c?p x? ly yêu c?u c?a khách hàng và theo d?i l? hàng, và ph?i h?p t?t c? ng??i nh?n, mi?ng g?i, t? khai h?i quan và các m?t hàng gi?i phóng m?t b?n...
Vi?t Nam th?ng quan hàng hóa, gi?m thu? xu?t kh?u
D?ch v? :?? cung c?p cho khách hàng v?i vi?c xu?t kh?u hàng hóa Vi?t Nam, thi?t b?, v?t t?, vv ?? cung c?p th? t?c h?i quan Trung Qu?c và Vi?t Nam, thu? n?i ??a, h?u c?n và d?ch v? d?u ch?m khác.
Các nhanh h?n các ph?n c?a doanh nghi?p
D?ch v? :B?ng T??ng ?? th?c hi?n c?ng vi?c kinh doanh nhanh t?i Hà N?i, Vi?t Nam, ti?p theo ??n ngày h?m nay, nhi?m v? s? ???c. Hà N?i ??n Thành ph? H? Chí Minh và các thành ph? l?n khác b?ng ???ng hàng kh?ng, chuy?n phát nhanh ??t.
N?ng s?n, trái cay và th? t?c h?i quan
D?ch v? :Hành ??ng ASEAN n?ng s?n, trái cay và th? t?c h?i quan khác và kinh doanh bán bu?n. Ngành c?ng nghi?p trái cay c?a Sheng Sheng Kee Kee c?ng ty có th??ng hi?u, bán bu?n và bán l? trái cay t??i và các lo?i h?t nh??ng quy?n th??ng m?i các n??c...
Gi?i thi?u About Us
Gi?i thi?u     B?ng T??ng, Qu?ng Tây Sheng Kee ty TNHH Th??ng m?i là C?c Nhà n??c Ngo?i th??ng (nay là H?i ??ng Kinh doanh Qu?c), T?ng c?c H?i quan ?ã xác nh?n m?t quy?n nh?p kh?u và xu?t kh?u công ty kinh doanh xu?t kh?u toàn di?n, công ty trong tháng 10 n?m 2009 t?i thành ph? Bình H??ng Công nghi?p H?i ??ng thành l?p ??ng ký (s? ??ng ký: 451481200005537). T? khi thành l?p, s? luôn luôn ?u tiên hàng ??u ?? ph?c v? khách hàng. "Danh ti?ng ??u tiên, cùng có l?i và phát tri?n chung" là B?ng T??ng Sheng Kee m?c ?ích kinh doanh ng??i. Công ty có m?t n?n t?ng kinh t? v?ng m?nh, m?t m?ng l??i m?nh m? c?a m?i quan h?, m?t toàn di?n k? thu?t và nhân s?, khi Trung Qu?c tham gia kinh doanh nh?p WTO, nh?p kh?u và kinh doanh xu?t kh?u, nh?m ?áp ?ng h?n n?a các th??ng nhân, nhà nh?p kh?u và xu?t kh?u theo yêu c?u, công ty chúng tôi c?ng xây d?ng phát tri?n m?t c?a d?ch v? m?t c?a ??n c?a. Chún...
B?ng T??ng, Qu?ng Tay Sheng Kee C?ng ty TNHH TM

· B?ng T??ng T?ng công ty: 
· Liên h?: Li Weicheng (t?ng giám ??c) 
· ?i?n tho?i: (86) 771-8.534.168 
· Fax: (86) 771-8.534.168 
· ?i?n tho?i: (86) 13077724168 
· ??a ch?: S? 6-2 thành ph? Bình H??ng ? phía tây St Andrew

H? tr? k? thu?t: l?nh v?c th??ng m?i
co

QQD?ch v? tr?c tuy?n

t? v?n qua ?i?n tho?i

  • B?ng T??ng
  • 771-8534168
  • Hà N?i
  • 01248112288
  • T?nh Hà T?nh
  • (84)039371313211
  • B?c Ninh
  • (84)01248112288
六合图库彩图跑狗图超清